levaquin online, http://www.museodelnovecento.org#bupropion, http://www.museodelnovecento.org/without-prescription-order/fast-delivery-lowest-price-ventolin.html, http://oomed.net
JakuszyceJakuszyce s� dzielnic� Szklarskiej Por�by, jednocze�nie miejscem, w którym znajduje si� najbardziej znany o�rodek narciarstwa biegowego w Polsce. Polana Jakuszycka jest miejscem, w którym organizowane s� liczne imprezy sportowe zarówno o charakterze mi�dzynarodowym np. Bieg Piastów czy Puchar �wiata jak i mniejszych np. Puchar Polski lub Puchar Karkonoszy. Specyficzny mikroklimat sprzyjaj�cy d�ugiemu zaleganiu �niegu sprawia, �e Jakuszyce ciesz� ci� znaczn� popularno�ci� w�ród osób mi�uj�cych narty biegowe. Polana Jakuszycka jest równie� miejscem, w którym odbywaj� si� unikalne imprezy sportowe takie jak Border Rush b�d�cy jednym z najtrudniejszych europejskich �redniodystansowych wy�cigów psich zaprz�gów. Imprezy organizowane w Jakuszycach sprawiaj�, �e narty biegowe zyskuj� sobie coraz to nowych zwolenników w ró�nych grupach wiekowych.

W�drówki górskie ciesz� si� coraz to wi�ksz� popularno�ci� w�ród turystów odwiedzaj�cych Góry Izerskie. Na licznych szlakach turystycznych po�o�onych w Jakuszycach oraz takich miejscowo�ci jak Karpacz czy Szklarska Por�ba z roku na rok przybywa coraz to wi�ksza ilo�� mi�o�ników turystyki górskiej.

Jakuszyce s� jak brama do Gór Izerskich. Cho� usytuowane w rejonie Prze��czy Szklarskiej (886 m) znajduj�cej si� pomi�dzy Karkonoszami a królestwem Izery, od tych pierwszych niby plecami odwracaj� si� Kocierzem (929 m), ca�kowicie niemal zapatrzone na pó�noc i zachód, w izerskie szczyty, torfowiska, rzeki i doliny. S� dalekowzroczne nie inaczej ni� ten, który spojrzenie utkwi� w nieokre�lonej dali, rejonach zgo�a fantastycznych…

Zim� 1939/40 r. temperatura w Górach Izerskich si�gn�a -42°C, w 1944 r. odnotowano w nich 3,5-metrow� warstw� �niegu. Tymczasem na Izerskiej Hali, centrum owych wypadków, ju� od XVII w. t�tni�o �ycie! Uciekaj�cy przed kontrreformacyjn� zawieruch� czescy protestanci, otoczeni murem górskiej g�uszy opanowanej przez subpolarne warunki klimatyczne za�o�yli tam osad� Wielka Izera.

W latach 1916-22 mieszka� w niej i pracowa� Erich-Will Peuckert, znawca �l�skiej mistyki zainteresowany w astrologii, alchemii, wiedzy hermetycznej, kultach tajemnych, magii. W nieodleg�ej gospodzie Schneidera, gdzie od 1754 r. dzia�a�a huta szk�a „Karlstal”, niejedn� noc s�czy� swe opowie�ci Gerhardowi Hauptmannowi, który napisa� potem nader ba�niowy utwór A Pippa ta�czy!, jakiego pierwszy akt rozgrywa si� we wspomnianej gospodzie.
Wie� Wielka Izera zosta�a niemal ca�kowicie zniszczona po II wojnie �wiatowej. Jedyn� po niej pozosta�o�ci� jest dawna szko�a, obecnie przytulne schronisko „Chatka Górzystów”, znajduj�ce si� na skraju rezerwatu przyrody „Torfowiska Doliny Izery”. �ladem istnienia osady ukszta�towanej wokó� dzia�aj�cej do 1890 r. huty szk�a „Karlstal” jest stacja turystyczna z zabytkow� le�niczówk�, pe�ni�c� teraz rol� schroniska „Orle”.

A co z Jakuszycami? No có�, s� dalekowzroczne, ale i w pobli�u widz� jeszcze ca�kiem dobrze! Powsta�y w XIX w. wokó� le�niczówki w dobrach Schaffgotschów, ale gdy poprowadzono przez nie drog� do czeskiego Harrachova a potem kolejow� izersk� czynn� od 20 lipca 2010, ich mieszka�cy bardziej ni� prac� w lesie, zaj�li si� obs�ug� przeje�d�aj�cych przez osad� go�ci, czego �ladem jest np. zabytkowy budynek „Gospody Granicznej”. Z czasem Jakuszce, w jakich znajduje si� polsko-czeskie przej�cie graniczne, sta�y si� prawdziwym eldorado zw�aszcza dla narciarzy biegowych.

To tutaj bowiem, w tej najwy�ej po�o�onej cz�ci Szklarskiej Por�by, na Polanie Jakuszyckiej, zaczynaj� si� i ko�cz� trasy, którymi w czasie Biegu Piastów, zawodów biatlonowych czy zawodów w sportach zaprz�gowych, pomykaj� mi�o�nicy izerskiego �niegu. Przez Jakuszce przewijaj� si� tak�e uczestnicy Biegu Izerskiego czy Biegu Retro odbywaj�cych si� w okolicy schroniska „Orle”, jak i pasjonaci dwuko�ów z�apani w sie� rowerowych �cie�ek Gór Izerskich.

Noclegi Szklarska Porba

Leniczwka Willa Anna****Copyright (c) InterPele jakuszyce.info.pl Wszelkie prawa zastrzeone
stat4u
Odwiedzin:
Online: 8